Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov

(ďalej len ako "podmienky")

Článok I. 

Všeobecné informácie

Naša spoločnosť Finerg International, s.r.o., 059 60 Stará Lesná 157, . IČO: 36511391 (ďalej len "my" alebo "prevádzkovateľ") zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka 16837/P venujeme ochrane osobných údajov náležitú pozornosť. V týchto informačných podmienkach nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, ako zbierame informácie o  našich zákazníkoch a používateľoch nášho webu,  na základe akého právneho dôvodu, na aké účely ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

1)      Aké osobné údaje spracovávame

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

a) identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno a priezvisko,  číslo osobného dokladu , adresu bydliska, poistnú udalosť (ak nastala) alebo príspevok Vášho zamestnávateľa na čerpanie našich služieb;

b) kontaktné údaje, bližšie definované ako osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo a váš kontakt na sociálnych sieťach;

c) vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo vašom účte, najmä uložená e-mailova adresa a nastavenia newsletterov;

d) údaje o vašich objednávkach, najmä údaje o službách, ktoré si u nás objednávate, platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;

e) údaje o Vašom zdravotnom stave, ktorými sú najmä informácie o zdravotných obmedzeniach súvisiacich s využívaním našich služieb,  zdravotný hendikep či tehotenstvo;

f) údaje z Vášho hodnotenia nami ponúkaných služieb, ktorými sa rozumejú informácie, ktoré uvediete v recenzii hotela na našom webe a vaše fotografie, ktoré k recenzii pripojíte;

g) údaje o Vašom správaní na webe, vrátane prípadov, keď ho prezeráte cez našu mobilnú aplikáciu, tovary a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe, posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, ich technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia;

h) údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame, najmä časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, 2/16 rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií;

i) odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z Vášho nastavenia, údaje o službách, ktoré u nás objednávate, údaje o Vašom správaní na webe a údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame; ide najmä o údaje o vašom pohlaví, veku, finančnej situácií, nákupnom správaní a údaje podľa jednotlivých služieb a tovarov;

2)      Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje na rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

a) bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti

b) na základe vášho súhlasu.

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná

Spracovanie osobných údajov bez vášho súhlasu závisí od toho, na aký účel príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete - či ste len návštevníkom nášho webu, alebo sa u nás zaregistrujete, vytvoríte objednávku alebo uzatvoríte zmluvný vzťah.

Pokiaľ sa spracúvanie osobných údajov zakladá na súhlase dotknutej osoby, má tato právo kedykoľvek tento súhlas odvolať prostredníctvom gdpr@hotellesna.sk.

 

3)      Zásady spracúvania osobných údajov

3.1. Zásada zákonnosti

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu práv dotknutej osoby

3.2. Zásada obmedzenia účelu

Vaše osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie,  alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

3.3. Zásada minimalizácie osobných údajov

Spracúvané Vaše osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom na ktorý sa spracúvajú.

3.4. Zásada správnosti

Spracúvané Vaše osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované, musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelu, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

3.5. Zásada minimalizácie uchovávania

Vaše osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

3.6. Zásada integrity a dôvernosti

Vaše osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov alebo poškodením osobných údajov

3.7. Zásada zodpovednosti

Ako prevádzkovateľ sme zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, rovnako za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a sme povinný tento súlad na požiadanie úradu preukázať.

4)      Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame

V jednotlivých prípadoch popísaných v časti Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje spracovávame vaše osobné údaje my ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe prevádzkovateľa, a to:

a) v súvislosti s vybavením vašej objednávky našimi partnermi, ktorí sa na tomto plnení podieľajú, ako je uvedené v časti Pokiaľ u nás niečo objednávate, konkrétne: o partnerom prevádzkujúcim platobné systémy pre potreby zabezpečenia platby, predovšetkým v súvislosti s platbou kartou, najmä spoločnostiam OTP banka Slovensko , a.s.; cestovným kancelariam, eventovým agentúram a ďalším tretím stranám, ktoré zaisťujú dodatočné služby k vášmu tovaru alebo službe, ak je to nevyhnutné pre vybavenie vašej objednávky (ak nekonáme ako sprostredkovateľ danej tretej strany)

b) na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam, ako je popísané v časti Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, odovzdanie údajov reklamným a sociálnym sieťam, a to konkrétne:o Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), so sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads o Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy , .

Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a na účely, ktoré sú popísané v časti Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje . Takými sprostredkovateľmi sú:

a) poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory, ako je Microsoft Google a Wellnes time

b) prevádzkovatelia marketingových nástrojov, ako je Google v rámci služby GoogleAnalytics a HotJar (HotJarLtd, so sídlom 3 EliaZammitStreet, St. Julians STJ 1000, Malta), Slovak Telekoma.s. IČO: 35 763 469, Orange Slovensko  a.s. ČO: 35697270, AssecoSolutions, a.s. IČO: 00602311,

Availpro S.A. - 14-16 BlvdPoissonnière – 75009 Paris – France FR 86435318, HOTELTIME SOLUTIONS a.s. Vinohradská 1899/112, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha IČO 26710382, TheRocketScienceGroup, LLC675 PoncedeLeonAve NESuite 5000Atlanta, GA 30308 USA, Facebook Menlo Park, California, United States of America

5)      Z akých zdrojov získavame osobné údaje

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci objednávania služieb, vytvárania a používania účtu, alebo pri komunikácii s nami, napríklad telefonátom na recepciu. Osobné údaje priamo od vás získavame tiež sledovaním vášho správania na našom webe a pri čítaní správ a kamerovým záznamom našich prevádzkarni. Vaše osobné údaje môžeme získať tiež od tretej osoby, napríklad keď pre vás objedná u nás zájazd. Pokiaľ u nás niečo objednávate, môžeme v súvislosti s plnením uzatvorenej kúpnej zmluvy obdržať dodatočné údaje o vašich objednávkach od bánk, našich partnerov prevádzkujúcich platobné systémy, zaisťujúcich predaj na splátky, napríklad údaj o čísle vášho účtu, alebo úspešnom zrealizovaní platby.

6)      Zasielanie údajov mimo EU

V rámci odovzdania údajov našim sprostredkovateľom, uvedeným v časti „Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame" Môžeme vaše údaje odovzdať tiež do tretích krajín mimo Europskej únie alebo 4Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré však zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

 

7)      Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte tiež vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:

7.1 Právo na prístup

Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente . Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom . V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.

7.2 Právo na opravu

 Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

 

7.3 Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

a) vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali,

b) odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorým na spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;

c) využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo vzniesť námietku voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo

 d) domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, nakoľko spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov (pozri časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?).

 

7.4 Právo na obmedzenie spracovania

 V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť, keď:

a) popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne;

b) vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje ešte poskytli);

c) vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo

d) vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole Právo vniesť námietku proti spracovaniu. Po dobu, po ktorú prešetrujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

 

7.5  Právo na prenosnosť

 Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli, a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

 

7.6  Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu (pozri časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

 

7.7 Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 

 

8)      Ako je možné uplatniť jednotlivé práva

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o otázku uplatnenia práva, podanie sťažnosti či čokoľvek iné, sa môžete obracať na naše zákaznícke centrum. Aktuálne kontaktné informácie sú dostupné na webových stránkach v zmysle bodu 3.2.. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás samozrejme budeme informovať.

 

9)      Zodpovedná osoba

Okrem recepcii jednotlivých prevádzkarni je vám vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov k dispozícií naša zodpovedná osoba. Zodpovednú osobu možno kontaktovať ktorýmkoľvek z následujúcich prostriedkov: director@hotellesna.sk, gdpr@hotellesna.sk

Článok II.

Vyhlásenie o spracúvaní údajov z web prostredia

1Ak navštívite naše webové stránky:

1.1.  Ak navštívite náš web, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookies je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača do okamihu, keď ho zatvoríte. Vo chvíli keď zatvoríte okno internetového prehliadača sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookies vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (tiež známe ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. V porovnaní s cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok. O všetkých týchto technológiách budeme pre zjednodušenie v tomto dokumente ďalej hovoriť ako  o cookies. Cookies do Vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame tie cookies, ktoré do Vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej v tomto dokumente budeme pre jednoduchosť hovoriť len o ukladaní. Niektoré cookies do vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú:

a) identifikovať Vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách, napríklad aby sme si mohli zapamätať Vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu Vám máme zobraziť, ak web ponúka v danú chvíľu viac variantov;

b) zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu, poprípade či ste napr. ponúkli účasť v určitom prieskume;

c) so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme skúmali, či niekto nezneužil vaše pripojenie k nášmu webu a nejedná namiesto vás;

d) evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu,

e) sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy;

e) zobrazovať vám rôzne varianty nášho webu, ak testujeme nové funkcionality. Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby. Ďalej do vášho zariadenia:

f) ukladáme cookies z nášho webu, ktoré nám umožňujú prispôsobovať pre Vás obsah nášho webu, napríklad Vám zobraziť prednostne produkty a služby, ktoré ste si už prezreli a zobrazovať Vám ďalšie ponuky na mieru na našom webe;

g) umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť  k zberu údajov o Vašom správaní na našom webe a na ďalších webových stránkach,  pre zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web,  k prepojeniu so sociálnymi sieťami ako Facebook, vrátane automatického prihlásenia, zabezpečenie funkcií ako je tlačidlo "Páči sa mi to" alebo odoslanie notifikácií súvisiacich s vykonanou objednávkou prostredníctvom služby Messenger 4/16 a zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy na týchto sociálnych sieťach a iných webových stránkach, než je náš web. Za účelom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach než je náš web, tiež odovzdávame reklamným a sociálnym sieťam údaje o vašom správaní na webe. Takým partnerom však neposkytujeme vaše identifikačné údaje. Zoznam sociálnych a reklamných sietí, ktoré využívame, nájdete v časti Kto Vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame. Ak využitie cookies tretích strán a odovzdanie vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam nevypnete v sekcii Nastavenia súkromia, po našom upozornení kliknete kamkoľvek na našom webe (mimo panel s upozornením) alebo kliknete na tlačidlo "Rozumiem", ktoré je súčasťou upozornenia, budeme mať za to, že s využívaním týchto cookies a odovzdávaním Vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam súhlasíte. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vypnutím tejto funkcie v sekcii Nastavenia súkromia.

 

 1.2  Ak navštívite weby vo vlastníctve našej spoločnosti  (www.hotellesna.sk, www.hotelforton.sk, www.residencelesna.sk, www.lesna-residence.sk), spracovávame údaje o Vašom správaní na webe na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:

a) získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšiť, nakoľko naším oprávneným záujmom je zlepšovanie našich služieb pre vás;

b) vytvárania štatistík a prehľadov, najmä sledovania návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a merania účinnosti reklamy; naším oprávneným záujmom je meranie efektivity nášho webu a výdavkov na reklamu; na tento účel môžeme z vášho správania na webe získavať ďalšie odvodené údaje a použiť ich na tento účel;

c) testovania nových funkcií a aplikácií pred nasadením, najmä aby sme predišli problémom s funkčnosťou týchto noviniek v skutočnej prevádzke, ktoré by mohli zhoršiť Váš zážitok z objednávania u nás; naším oprávneným záujmom je bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás;

d) predchádzania útokov na náš web a ohrozenie jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dát; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre Vás a bezpečnosť Vašich dát. Údaje o vašom správaní na webe nezískavame iba z cookies. Dopĺňame ich tiež o údaje:

 • IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet);
 • operačný systém vášho zariadenia, jeho verzie a jazykové nastavenia;
 • prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzie a jazykové nastavenia;
 • adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš web.

Osobné údaje pre tieto účely používame najviac po dobu 36 mesiacov. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

 

Údaje o Vašom správaní na webe tiež spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu), a to za účelom vytvárania prispôsobených ponúk a cielených reklám, ktoré vám zobrazíme na webe. Naším oprávneným záujmom je tu maximálne personalizovaná a efektívna ponuka pre Vás. Menované údaje na tento účel tiež obohacujeme pomocou analýzy a získavame z nich odvodené údaje. Podľa týchto údajov tiež rozčleňujeme našich užívateľov do rôznych skupín, kedy každá skupina dostane vlastnú špecifickú ponuku. Pokiaľ u nás následne budete niečo objednávať, využívame pre tieto účely navyše údaje o Vašich objednávkach. Ak ste si teda na našom webe prezreli ponuku tovaru alebo služby, tento tovar alebo službu  Vám môžeme pri ďalšej návšteve zobraziť na prvej stránke nášho webu. Podľa toho, aký produkt ste si prezreli, môžeme tiež usúdiť, do akej skupiny zákazníkov patríte, a podľa toho vám na webe ponúknuť ďalšie služby, ktoré by vás podľa nášho posúdenia mohli zaujímať. Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu 2 rokov. Túto funkciu môžete kedykoľvek vypnúť v sekcii Nastavenia súkromia.

 

1.3 Aby ste sa mohli zaregistrovať, musíte navštíviť náš web, preto sa vás týkajú spracovania opísané v časti Ak navštívite náš web. V prípade, že sa zaregistrujete, potom navyše vykonávame nasledujúce spracovanie:

 

1.3.1 Spracovanie na základe plnenia zmluvy.

 Ak si vytvoríte účet na weboch z bodu 1.2 tohto dokumentu spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje, Vaše nastavenia a údaje o Vašich objednávkach (pokiaľ si u nás neskôr objednáte nejakú službu), na základe plnenia zmluvy s Vami (bez Vášho súhlasu), aby sme mohli viesť váš užívateľský účet. Zmluva, o ktorú sa naše spracovanie opiera, vzniká vytvorením vášho účtu. Osobné údaje pre tento účel používame po dobu existencie vášho účtu, ktorý môžete kedykoľvek zrušiť v Nastavenie súkromia.

 

1.3.2 Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Ak si vytvoríte účet na weboch z bodu 1.2, spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje, Vaše nastavenie, údaje o vašich objednávkach (pokiaľ si u nás neskôr objednáte nejakú službu) a údaje o Vašom správaní na webe a správanie pri čítaní správ tiež na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez Vášho súhlasu), a to za účelom:

 • získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami; naším oprávneným záujmom je zlepšovanie našich služieb pre Vás,
 •  poskytovania ponúk na mieru a cielenej reklamy, ktorú vám môžeme zaslať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznámiť ich po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami, zaslať vám ich poštou alebo zobraziť na našom webe; tieto ponuky sa môžu týkať ako našich produktov a služieb, tak produktov a služieb tretích strán; naším oprávneným záujmom je efektívna propagácia našich produktov a služieb.

 Aby sme vám mohli ponuku na mieru pripraviť, vyššie uvedené údaje analyzujeme a získavame z nich ďalšie odvodené údaje, ktoré na tento účel používame. Takto môžeme použiť aj údaje o vašom správaní na webe, ktoré sme získali pred tým, než ste sa zaregistrovali (ak ste v Nastavenie súkromia v minulosti nevypli personalizáciu webu) a môžeme zbierať údaje o vašom správaní na webe aj keď sa neprihlásite (napr. keď vás identifikujeme pomocou cookies). Podľa týchto údajov tiež rozčleňujeme našich užívateľov do rôznych skupín, kedy každá skupina dostane vlastnú špecifickú ponuku.

 Ak ste si teda na našom webe prezreli ponuku produktu alebo služby alebo ju rozklikli v e-maile, ktorý sme vám poslali, tento produkt vám môžeme pri ďalšej návšteve zobraziť na prvej stránke nášho webu, alebo vám zaslať e-mailom ponuku na tento produkt. Podľa toho, aký produkt ste si prezreli, môžeme tiež usúdiť, do akej skupiny zákazníkov patríte, a podľa toho vám na webe alebo e-mailom ponúknuť ďalšie služby, ktoré by vás podľa nášho posúdenia mohli zaujímať.

Za účelom vytvárania prispôsobených ponúk a cielených reklám, ktoré vám zobrazíme na webe, ako je popísané v časti Ak navštívite náš web, použijeme aj údaje o vašich objednávkach (ak si objednáte naše služby). Túto funkciu môžete kedykoľvek vypnúť v sekcii Nastavenia súkromia.

 Na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) tiež použijeme vaše nastavenia pre testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, ako je popísané v časti Ak navštívite náš web. Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu existencie vášho účtu. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

 

1.3.3 Spracovanie na základe súhlasu

Ak v rámci svojho účtu na weboch z bodu 1.2 vytvoríte recenziu hotela, spracovávame vaše identifikačné údaje a údaje z vášho hodnotenia nami ponúkaných služieb, vrátane vložených fotografií tiež na základe vášho súhlasu so spracovaním, a to za účelom zdieľania informácií o vašej spokojnosti s nami ponúkanými službami s ostatnými návštevníkmi nášho webu. Pre tento účel osobné údaje používame, kým neodvoláte váš súhlas so spracovaním.

 

1.4.  V prípade, že si objednávku (či dopyt) vytvárate u nás na weboch, týkajú sa vás spracovania opísané v časti Ak navštívite náš web. V prípade, že si u nás vytvoríte objednávku, potom navyše vykonávame nasledujúce spracovanie:

 

1.4.1 Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Pokiaľ u nás ako fyzická osoba vytvoríte objednávku, spracovávame vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej objednávky vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach. Ak u nás máte užívateľský účet, môžeme na tento účel použiť aj vaše nastavenia.

 Ak u nás nakúpite ako zástupca právnickej osoby, spracovávame tie isté údaje za rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzatvorení a plnení zmluvy s osobou, ktorú zastupujete. To, že tieto údaje použijeme za účelom vybavenia vašej objednávky, znamená, že ich použijeme najmä:

a) aby ste mohli dokončiť svoju objednávku na webe, napríklad aby sa vám nezmazali údaje z rozpracovanej objednávky;

b) aby sme s vami mohli o objednávke komunikovať, napríklad vám zaslať jej potvrdenie;

c) pre potreby platby za tovar; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať tiež našim partnerom prevádzkujúcim platobné systémy, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame ;

 

 1.4.2 Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Pokiaľ u nás vytvoríte záväznú objednávku, uchováme vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach na základe nášho oprávneného záujmu (bez vášho súhlasu) za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Našimi oprávnenými záujmami sú ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. V tejto súvislosti môžeme tiež na základe nevyhnutnosti pre ochranu našich právnych nárokov na tento účel spracovať vaše biometrické údaje, ak s nami podpíšete zmluvu prostredníctvom signpadu na našej pobočke.

V prípade vytvorenia objednávky ďalej spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia (ak u nás máte účet) a údaje o vašich objednávkach na účely:

a) získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami; naším oprávneným záujmom je zlepšovanie našich služieb pre vás

b) poskytovania ponúk na mieru a cielené reklamy, ktoré vám môžeme zaslať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznámiť ich po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami alebo vám ich zaslať poštou; naším oprávneným záujmom je efektívna propagácia našich služieb. Aby sme vám mohli ponuku na mieru pripraviť, vyššie uvedené údaje (teda vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach) analyzujeme a získavame z nich ďalšie odvodené údaje, ktoré na tento účel používame. Podľa týchto údajov tiež rozčleňujeme našich užívateľov do rôznych skupín, kedy každá skupina dostane vlastnú špecifickú ponuku. Ak sa u nás nezaregistrujete, nepoužívame na prípravu ponúk, s ktorými vás oslovujeme, údaje o vašom správaní na webe. Ak ste si teda u nás objednali službu alebo tovar, môžeme vás osloviť s cielenou ponukou na komplexné cestovné poistenie. Z vašej objednávky tiež môžeme usúdiť, do akej skupiny zákazníkov patríte, a podľa toho vám zaslať ponuku na súvisiace služby, ktoré by vás mohli zaujímať. Ak u nás nemáte účet, ponuky nebudeme prispôsobovať podľa toho, aký tovar ste si na našom webe prezreli, ani podľa toho, ktoré odkazy v zaslaných ponukách ste otvorili.

Za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracovávame údaje počas trvania premlčacej doby (3 roky) a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.  Pre ostatné uvedené účely osobné údaje používame po dobu 3 rokov od uskutočnenia objednávky.

Proti týmto spracovaniam realizovaným na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

1.4.3 Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov:

 • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,
 • zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho,
 • zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,
 • zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu 10 rokov.

 

1.4.4 Spracovanie na základe súhlasu

Ak nám udelíte pri objednávaní služby svoj súhlas, môžeme za účelom vybavenia vašej objednávky tiež spracovávať:

a) vaše údaje o zdravotnom stave, aby sme mohli evidovať vaše zdravotné obmedzenia pri poskytovaní služby a zabezpečiť, aby boli tieto obmedzenia pri poskytovaní našich služieb rešpektované; tento súhlas z vašej strany musí byť výslovný;

b) vaše rodné číslo pre zabezpečenie príspevku vášho zamestnávateľa, ak váš zamestnávateľ takýto príspevok naším prostredníctvom poskytuje. Tieto údaje spracovávame po dobu nevyhnutnú na vybavenie vašej objednávky, popr. vybavenie zmluvnej požiadavky, ako je reklamácia alebo do odvolania vášho súhlasu. Vo vybraných prípadoch si môžeme vaše údaje ponechať aj po odvolaní súhlasu, a to ak je to nevyhnutné na ochranu našich  právnych nárokov. Potom tieto údaje budeme uchovávať po dobu popísanú vyššie v časti Spracovanie na základe oprávneného záujmu.

 

1.5 Ak si u nás objednáte poistenie

 Ak si u nás objednáte poistenie, budeme ako prevádzkovateľ za účelom vybavenia vašej objednávky tiež spracovávať vaše identifikačné údaje a údaje o vašej objednávke. Ako sprostredkovateľ môžeme pre poisťovňu získavať vaše rodné číslo. Tieto údaje odovzdávame poisťovni, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame .

 

1.6 Ak ste spolucestujúcim alebo účastníkom inej služby, ktorá je u nás objednaná

Ak ste spolucestujúcim alebo účastníkom inej služby, ktorá je u nás objednaná, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje:

a) na základe nášho oprávneného záujmu za vybavenie objednávky nášho zákazníka. Toto vybavenie objednávky je tiež naším oprávneným záujmom;

b) na základe nášho oprávneného záujmu na získanie informácií, na základe ktorých budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, alebo informácií pre vytváranie našich štatistík a prehľadov; naším oprávneným záujmom je zlepšovanie našich služieb pre našich zákazníkov;

c) za účelom splnenia zákonných povinností najmä podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;

d) na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly; našimi oprávnenými záujmami sú ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

e) s vaším súhlasom ak je pre vybavenie objednávky nutné spracovať rodné číslo alebo údaje o vašom zdravotnom stave; taký súhlas môže vo vašom mene udeliť aj osoba, ktorá u nás vytvára objednávku;

 

Pre prípravy, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to po dobu trvania premlčacej doby (3 roky) a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby . V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Na účely plnenia zákonných povinností osobné údaje používame po dobu 10 rokov.  Proti tomuto spracovaniu na základe opravného záujmu máte právo uplatniť námietku.

 

1.7 Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov

 Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom telefonátu z recepciou, e-mailu, chatovacích nástrojov a sociálnych sietí budeme spracovávať vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o prebehnutej komunikácii vrátane nahrávok hovorov na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely :

a) vybavenia vašich požiadaviek; ak ste u nás vytvorili objednávku a vaša požiadavka sa vzťahuje k objednávke, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s vami;

b) evidencie vašich požiadaviek, aby ste ich mohli kontrolovať, že ich plníme riadne a včas;

c) preukazovania, že sme vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. keď u nás touto cestou niečo objednávate alebo uplatníte reklamáciu;

d) ich analýzy pre zlepšovanie kvality našich služieb.

Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 1 roka od ukončenia poskytovania nami sprostredkovaných služieb. Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

 

1.8 Ak sa prihlásite k nášmu newsletteru

Ak sa prihlásite k odberu nášho newsletteru, budeme spracovávať vaše kontaktné údaje, prípadne vaše nastavenia na základe vášho súhlasu so spracovaním za účelom zasielania našich ponúk. Pre tento účel osobné údaje používame, kým neodvoláte váš súhlas so spracovaním, teda kým sa z newslettera neodhlásite.

 

1.9 Pokiaľ navštívite našu prevádzkareň

 Ak navštívite našu prevádzkareň, budeme spracovávať nahrávku z kamerového systému, na ktorej môžete byť zachytení, a to na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) za účelom ochrany nášho aj vášho majetku a osôb pohybujúcich sa v prevádzkarni a jej okolí, čo je súčasne náš oprávnený záujem. Pre tento účel osobné údaje uchovávame po dobu najviac 1 mesiaca. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

 

Článok III.

Vyhlásenie o ochrane súkromia pre uchádzačov o zamestnanie a pre zamestnancov (pracujúci na pracovnoprávnom základe) prevádzkovateľa

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na Vás a Vaše osobné údaje, pretože sa uchádzate o zamestnanie u prevádzkovateľa alebo ste v pracovnoprávnom vzťahu s prevádzkovateľom.

1.       Aké osobné údaje spracovávame

Keď si u nás podáte žiadosť o zamestnanie alebo ste zamestnancom našej spoločnosti získame od Vás  nasledujúce osobné údaje:

a) osobné kontaktné údaje

b) pracovné kontaktné údaje

c) informácie z Vášho životopisu /CV

d) informácie z motivačného listu

e) prehlásenie o spôsobilosti na prácu vrátane prehlásenia o bezúhonnosti

f) informácie o členoch Vašej rodiny a rodinných príslušníkoch

g) Platobné informácie

h) informácie týkajúce sa odmeňovania, dôchodkového a sociálneho zabezpečenia

i) informácie týkajúce sa odpracovaných hodín, dovolenky a voľna

j) informácie týkajúce sa vzdelania, odbornej prípravy a kariérneho rozvoja

k) zverený majetok (napr. zverený firemný telefón, notebook a pod)

l) údaje o firemnej korešpondencii a komunikácii

m) digitálne prístupové práva

n) informácie týkajúce sa bezpečnosti ( napr. číslo Vašej prístupovej karty a pod.)

Vaše osobné údaje budeme spracovávať len na účely spojené s riadnym výkonom našich povinnosti ako Váš (budúci) zamestnávateľ a v rozsahu, ktorý umožňujú alebo vyžadujú platné právne predpisy na území Slovenskej republiky.

 

Ďalej budeme spracovávať tieto Vaše citlivé osobné údaje:

a) údaje o Vašom zdravotnom stave za účelom plnenia povinnosti plynúcej z osobitného predpisu, pričom právnym základom bude plnenie zákonnej povinnosti

b) odsúdenie alebo trestné činy  - jedná sa o jednorazové spracovanie formou nahliadnutia pri tých dotknutých osobách, ktoré vstupujú do zmluvného vzťahu na vytypované pracovné pozície

c) osobnostné testy  - v prípade nástupu na vytypované pracovné pozície môžeme na základe Vášho súhlasu podrobiť osobnostným testom

2.       Aký je účel  spracovávania osobných údajov

Ako prevádzkovateľ Vaše osobné údaje budeme  spracovávať na nasledujúce účely:

a) vyplácanie mzdy a poskytovanie ďalších výhod - právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedna zo zmluvných strán

b) dane a sociálne poistenie - právnym základom je zákonná povinnosť Vašej zmluvnej strany

c) HR managment - zabezpečenie riadneho obsadzovania pracovných pozícii - právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedna zo zmluvných strán

d) HR administratíva - vedieme osobné záznamy o všetkých našich zamestnancov - právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedna zo zmluvných strán

e) Zabezpečenie komunikačných a informačných technológii - poskytujeme Vám softvérové a hardvérové vybavenie a služby, ktoré potrebujete pre výkon svojich povinnosti - právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedna zo zmluvných strán

f) Riadenie  výkonu a vzdelávania - právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedna zo zmluvných strán a oprávnený záujem prevádzkovateľa

g) Vytváranie zdravého a bezpečného pracoviska - právnym základom je zmluvný vzťah, v ktorom vystupujete ako jedna zo zmluvných strán a opravnený záujem prevádzkovateľa

h) nábor zamestnancov - spracovávame Vaše osobné údaje, aby sme posúdili, či máme v našej spoločnosti vhodné pracovné miesto

i) riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov - môžeme spracovávať Vaše osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažnosti alebo právnych predpisov alebo ak máme podozrenie z priestupku. Právnym základomje oprávnený záujem prevádzkovateľa.

j) dodržiavanie zákona - možno budeme musieť spracovávať Vašej osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu. Právnym základom pre toto spracúvanie je plnenie zákonnej povinnosti.

Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame

V jednotlivých prípadoch popísaných v časti Prečo osobné údaje spracovávame (Čl. I, bod 2) a čo nás k tomu oprávňuje spracovávame vaše osobné údaje my ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

 Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe prevádzkovateľa, a to:

a) Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene (napr. poskytovateľ platobných služieb). V takýchto prípadoch môžu tretie strany používať Vaše osobné údaje len účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi

b) k Vaším osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely a len vtedy ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

c) ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Europskej únie a Europského hospodárskeho priestoru. Všetky získané údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vaše osobné údaje vymažeme podľa osobitného právneho predpisu a tie, ktoré v tomto predpise nie sú uvedené vymažeme najneskôr do 2 rokov od skončenia pracovného pomeru. Vaše osobné údaje môžeme  spracovávať aj po dobu dlhšiu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu. V niektorých prípadoch môžeme požiadať o Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov. V takom prípade máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

 

Čl. IV 

Vyhlásenie  o zásadách ochrany údajov dodávateľov a ostatných

Tieto zásady sa vzťahujú na spracovanie Vašich osobných údajov ako zástupcu nášho súčasného alebo budúceho klienta, dodávateľa alebo obchodného partnera

1.       Prečo máme prístup k Vašim údajom a prečo ich spracovávame

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s Vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete je potrebné spracovať Vaše osobné údaje. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok alebo fyzických miest, v závislosti od toho, ako ste sa rozhodli s nami komunikovať.

Vaše osobné údaje len vtedy, ak na to máme právny základ. Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy. V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť Vaše údaje , aby sme Vám poskytli informácie o našich službách, vyhliadkach, analýzach, podujatiach, školeniach, ktoré by mohli byť vo Vašom najlepšom záujme.

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcii a pre prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov, boji proti praniu špinavých peňazí a iným trestným činom Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

2.       Aké osobné údaje spracúvame a prečo

Uchovávame informácie potrebné na riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu. Aby sme mohli s Vami komunikovať a zabezpečiť bezpečnú a pravdivú identifikáciu, potrebujeme Vaše meno, názov pozície a kontaktné údaje ako sú telefónne číslo a e-mail. Pokiaľ nemáme zákonnú povinnosť osobné údaje uchovávať, po dobe 15 dní ich odstránime.

3.       Zdieľanie a odovzdávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dodávateľmi, ktorí sprostredkúvajú alebo zabezpečujú časť našich služieb (napr. tlačiarenské, poštové služby, právne zastupovanie). K osobným údajom budú mať prístup aj naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí len ak to bude nevyhnutné na opísané účely a len ak je daný zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Europskej únie a Europského hospodárskeho priestoru.

4.       Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Všetky získané údaje uchovávame na potrebný čas pre naplnenie účelu spracovania a tieto budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania.

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcii a pre prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov, boji proti praniu špinavých peňazí a iným trestným činom Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní

5.       Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame

V jednotlivých prípadoch popísaných v časti Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje spracovávame vaše osobné údaje my ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe prevádzkovateľa, a to:

a) v súvislosti s vybavením vašej objednávky našimi partnermi, ktorí sa na tomto plnení podieľajú, ako je uvedené v časti Pokiaľ u nás niečo objednávate, konkrétne: o partnerom prevádzkujúcim platobné systémy pre potreby zabezpečenia platby, predovšetkým v súvislosti s platbou kartou, najmä spoločnostiam OTP banka Slovensko , a.s.; cestovným kancelariam, eventovým agentúram a ďalším tretím stranám, ktoré zaisťujú dodatočné služby k vášmu tovaru alebo službe, ak je to nevyhnutné pre vybavenie vašej objednávky (ak nekonáme ako sprostredkovateľ danej tretej strany)

b) na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam, ako je popísané v časti Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, odovzdanie údajov reklamným a sociálnym sieťam, a to konkrétne:o Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), so sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads o Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy , .

 

Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a na účely, ktoré sú popísané v časti Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje . Takými sprostredkovateľmi sú:

a)  poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory, ako je Microsoft  Google a Wellnes time

b) prevádzkovatelia marketingových nástrojov, ako je Google v rámci služby Google Analytics a HotJar (HotJar Ltd, so sídlom 3 Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta), T-Mobile Slovensko  a.s., IČO : ...   ; LinuxBox.cz, s.r.o., IČO 25862782; e) poskytovatelia SMS komunikačných a chatovacích nástrojov, v prípade, keď spracúvajú osobné údaje pre sprostredkovanie našej komunikácie s vami: AXIMA SMS SERVICES s.r.o., f) poskytovatelia účtovných služieb, A-ENTER UCETNI s.r.o. a Stengl Beratung, s.r.o.

6.       Z akých zdrojov získavame osobné údaje

 Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci objednávania služieb, vytvárania a používania účtu, alebo pri komunikácii s nami, napríklad telefonátom na recepciu. Osobné údaje priamo od vás získavame tiež sledovaním vášho správania na našom webe a pri čítaní správ a kamerovým záznamom našich prevádzkarni. Vaše osobné údaje môžeme získať tiež od tretej osoby, napríklad keď pre vás objedná u nás zájazd. Pokiaľ u nás niečo objednávate, môžeme v súvislosti s plnením uzatvorenej kúpnej zmluvy obdržať dodatočné údaje o vašich objednávkach od bánk, našich partnerov prevádzkujúcich platobné systémy, zaisťujúcich predaj na splátky, napríklad údaj o čísle vášho účtu, alebo úspešnom zrealizovaní platby.

 

7.       Zasielanie údajov mimo EU

V rámci odovzdania údajov našim sprostredkovateľom, uvedeným v časti „Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame?" Môžeme vaše údaje odovzdať tiež do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré však zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

8.       Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte tiež vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:

11.1 Právo na prístup

Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente . Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom . V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.

 

11.2 Právo na opravu

 Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

11.3 Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

a) vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali,

b) odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorým na spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;

c) využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo vzniesť námietku voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo

 d) domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, nakoľko spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov (pozri časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?).

 

11.4 Právo na obmedzenie spracovania

 V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť, keď:

a) popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne;

b) vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje ešte poskytli);

c) vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo

d) vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole Právo vniesť námietku proti spracovaniu. Po dobu, po ktorú prešetrujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

 

11.5  Právo na prenosnosť

 Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli, a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

 

11.6  Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu (pozri časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

 

11.7 Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 

9.       Ako je možné uplatniť jednotlivé práva

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o otázku uplatnenia práva, podanie sťažnosti či čokoľvek iné, sa môžete obracať na naše zákaznícke centrum. Aktuálne kontaktné informácie sú dostupné na webových stránkach v zmysle bodu 3.2.. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás samozrejme budeme informovať.

Zodpovedná osoba

Okrem recepcii jednotlivých prevádzkarni je vám vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov k dispozícií naša zodpovedná osoba. Zodpovednú osobu možno kontaktovať  ktorýmkoľvek z následujúcich prostriedkov: director@hotellesna.sk, gdpr@hotellesna.sk

Cookies

Rezervujte si pobyt