Ubytovací poriadok

 1. Hotel Lesná poskytne ubytovanie len hosťovi, ktorý sa pred začatím poskytovania ubytovania v hoteli riadne prihlási na ubytovanie na recepcii hotela Lesná. Pri prihlásení sa na ubytovanie v hoteli pred začatím poskytovania ubytovania je hosť povinný umožniť poverenému pracovníkovi recepcie hotela aby overil totožnosť hosťa, za týmto účelom je hosť povinný predložiť svoj platný doklad totožnosti.
 2. Prihlasovanie pobytu cudzincov sa spravuje tiež osobitnou právnou úpravou. Takýto hosť je povinný vyplniť úradné tlačivo o hlásení pobytu cudzinca a uviesť v ňom pravdivo a úplne všetky požadované údaje.
 3. Hotel poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu a kvalite, ktorý určuje príslušná oborová norma, v stanovenej kategórii a triede.
 4. Pri opakovanom príchode už ubytovaného hosťa do hotela je hosť povinný preukázať sa na recepcii platným hotelovým preukazom.
 5. Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné, než bolo dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 6. Hotel môže odmietnuť ubytovať hostí, ktorí prišli vo väčšom počte, ako bolo vopred dohodnuté v rezervácii.
 7. Na základe objednaného ubytovania je hotel Lesná v nástupný deň povinný ubytovať hosťa v dobe od 14,00 hod. najneskôr do 24,00 hod. Do tejto doby hotel izbu pre hosťa rezervuje, pokiaľ nie je v objednávke dohodnuté inak. Pokiaľ hosť nenastúpi na pobyt do 24,00 nástupného dňa, hotel môže už izbou disponovať podľa vlastného uváženia. V takomto prípade platí, že hosť pobyt stornoval, ak sa s hotelom nedohodne inak.
 8. Ak si hosť vopred objednal jednolôžkovú izbu a objednávka mu bola potvrdená, účtuje hotel hosťovi iba vopred dohodnutú cenu za izbu i v prípade, že hosťa ubytuje vo viaclôžkovej izbe, alebo apartmáne.
 9. Ak hosť požiada o predĺženie pobytu, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 10. Hotel zodpovedá za veci, ktoré si hosť donesie do hotela, ako aj za škodu spôsobenú na uložených veciach, pokiaľ tieto boli uložené na mieste vyhradenom na tento účel, alebo tam, kde sa obvykle odkladajú.V hotelovej izbe je zakázané držať peniaze a cenné veci. Pre peniaze a cenné veci je v hoteli určené miesto a to hotelový sejf. Táto služba je bezplatná a ak ich hotel prevzal do úschovne /na základe potvrdenia/, berie na seba zodpovednosť v zmysle §433 a násl. Občianského zákonníka.
 11. Pri onemocnení, alebo zranení hosťa hotel zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
 12. Hosť používa izbu počas dohovorenej doby s hotelom.
 13. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, hosť odhlási pobyt najneskôr do 10:00 hodiny posledného dňa, v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak hosť neurobí v stanovenom termíne, hotel mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 14. Pri obsadení izby si hosť vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení v izbe, prípadné chyby a nedostatky ihneď zahlási recepcii hotela.
 15. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom plnenia svojich služobných povinností hotelová gazdiná, chyžná, údržbár, prípadne riaditeľ hotela.
 16. V izbe ani v spoločenských priestoroch hotela nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, internetových a televíznych prijímačov, sušičov vlasov, prípadne elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 17. V hoteli a osobitne v izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod.)
 18. Pri odchode hosťa z izby prosíme uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče, zhasnúť osvetlenie v miestnosti, zatvoriť okná a dvere. Čipová karta od izby je majetkom hotela. Pri jej strate alebo poškodení si hotel účtuje poplatok 10 €.
 19. Všetky hotelové izby sú nefajčiarske. Pri porušení zákazu fajčenia na izbe účtujeme poplatok vo výške 100,00 EUR za náklady spojené s chemickým čistením textílii.
 20. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých v izbe, na chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch hotela.
 21. Hosťom nie je dovolená brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto.
 22. V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.
 23. Za všetky škody spôsobené na majetku hotela hosť zodpovedá podľa platných predpisov.
 24. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, ktorý je vyvesený na viditeľnom mieste na recepcii, spravidla pred ukončením pobytu. Pri pobyte na jednu noc platí hosť pri nástupe. Pri dlhodobom pobyte platí hosť 1x týždenne za poskytnuté služby.
 25. Hotel má právo odmietnuť ubytovať hosťa s prenosnou chorobou, parazitickou infekciou alebo inou chorobou, ktorá by mohla predstavovať zdravotné riziko pre ostatných hotelových hostí a hotelových pracovníkov. V prípade, že hosť zakrýva takýto stav a napriek tomu, že sa ubytoval v hoteli, má hotel právo požiadať takého hosťa, aby zaplatil náklady spojené s profesionálnym bojom proti škodcom a / alebo dezinfekciou hosťovskej izby.
 26. V hoteli nie je povolený pobyt psov ani iných zvierat.
 27. Každý hosť ubytovaný v hoteli je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku a prevádzkových poriadkov všetkých stredísk. V prípade, že ich závažným spôsobom poruší, môže vedenie hotela zmluvný pomer zrušiť okamžite a žiadať náhradu prípadnej škody.
 28. Sťažností hostí, prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma vedenie hotela.

Platnosť ubytovacieho poriadku od 1.1.2018

Ing. Jozef Ivanič

riaditeľ hotela Lesná ****

Rezervujte si pobyt