Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vydané spoločnosťou Finerng International, s.r.o., so sídlom Stará Lesná 157, 059 52 Stará Lesná, IČO:36511391, Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 16837/P (ďalej len „prevádzkovateľ“), sa vzťahujú na rezerváciu ubytovacích a s tým súvisiacich služieb (ďalej len „služby“) poskytovaných spoločnosťou Finerg International s.r.o. v ňou prevádzkovaných ubytovacích zariadeniach (ďalej len „hotely“ alebo v jednotnom čísle len„hotel“), a hoteloch Lesná**** a Forton***, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť Finerg International s.r.o., so sídlom Stará Lesná 157, 059 52 Stará Lesná, IČO:36511391, Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 16837/P, využívanie online rezervačného systému prevádzkovaného spoločnosťou Finerg International s.r.o., využívanie offline rezervačného systému (telefonické a e-mailové rezervácie), platobné podmienky, storno podmienky, ako aj na všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu rezervácie služieb.

Rezervácia služieb

Zákazník má možnosť rezervovať si ubytovacie a súvisiace služby poskytované v hoteloch prevádzkovaných spoločnosťou Finerg International s.r.o. v týchto VOP. Zákazník má možnosť rezervovať si služby prostredníctvom online internetového rezervačného systému dostupného na internetových stránkach hotelov alebo offline formou telefonickej alebo e-mailovej rezervácie.

Rezerváciou služieb zákazník vyhlasuje, že sa s týmito VOP oboznámil a porozumel im. Spoločnosť Finerg International s.r.o. je oprávnená tieto VOP jednostranne zmeniť, pričom takáto zmena je voči zákazníkom účinná odo dňa zverejnenia zmeneného znenia VOP, pričom pre rezerváciu zákazníka je rozhodujúce znenie VOP platné a účinné ku dňu uskutočnenia rezervácie zo strany zákazníka. Zákazníkovi sa pred uskutočnením každej jednotlivej rezervácie odporúča oboznámiť sa s aktuálne platným a účinným znením VOP, ktoré je prístupné na internetovej stránke spoločnosti prevádzkovaných hotelov www.hotellesna.sk a www.hotelforton.sk. V prípade offline rezervácie je možné sa s aktuálne platným a účinným znením VOP oboznámiť na internetových stránkach uvedených v predchádzajúcej vete týchto VOP. Na požiadanie zákazníka je možné aktuálne platné a účinné znenie VOP zaslať zo strany prevádzkovateľa zákazníkovi formou e-mailovej správy obsahujúcej link na aktuálne platné a účinné znenie VOP na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú zákazníkom pri prvom kontakte so spoločnosťou Finerg International s.r.o. pri uskutočňovaní rezervácie podľa týchto VOP.

ONLINE REZERVÁCIA

Pri online rezervácii má zákazník možnosť vyhľadať si aktuálne voľné ubytovacie kapacity v hoteloch prevádzkovaných spoločnosťou Finerg International s.r.o. podľa požiadaviek zadaných zákazníkom v online rezervačnom systéme (napr. ubytovacie zariadenie, dátum príchodu, dátum odchodu, typ izby, počet izieb, počet osôb a vekové zloženie a podobne) umiestnenom na internetových stránkach prevádzkovateľa, uvedených v predošlom odseku týchto VOP, za ceny uvedené priamo pri online rezervácii na príslušnej internetovej stránke po zadaní požiadaviek zákazníka vo formulári tam umiestnenom.

Pri online rezervácii po výbere základných požiadaviek zákazníka (ubytovacie zariadenie, dátum príchodu, dátum odchodu, typ izby, počet izieb, počet osôb a vekové zloženie, doplnkové služby a pod.) zákazník vyplní všetky vo formulári požadované údaje.

Pri online rezervácii zákazník uhradí cenu ním rezervovaných služieb online platbou (platba kartou, platba cez internet banking). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozšíriť alebo obmedziť jednotlivé spôsoby online platby pri online rezervácii vo vzťahu k jednotlivým termínom alebo jednotlivým hotelom. O možnostiach online platby je zákazník informovaný priamo na internetovej stránke, prostredníctvom ktorej uskutočňuje online rezerváciu, po vyplnení všetkých požadovaných údajov a pred úhradou ním rezervovaných služieb a potvrdení objednávky s povinnosťou platby.

Po vyplnení všetkých požadovaných údajov vo formulári a po realizácii online platby (platba kartou, platba cez internet banking bude zákazníkovi bezodkladne zaslaný na zákazníkom zadanú e-mailovú adresu pri uskutočňovaní rezervácie dokument „potvrdenie rezervácie“ s uvedením rezervačného čísla. V dokumente „potvrdenie rezervácie“ sú, okrem rezervačného čísla, uvedené základné informácie o pobyte a účastníkoch pobytu, rezervovaných a uhradených službách, informácie o ubytovacom zariadení, informácie (formou odkazu na príslušné internetové stránky) o VOP a storno podmienkach, a ďalšie doplňujúce informácie (check-in, check-out, možnosť ubytovania so zvieraťom, možnosti doplnkových služieb a pod.).

Rezervačné číslo slúži ako kontaktný údaj pre realizáciu akýchkoľvek ďalších úkonov súvisiacich s rezerváciou zo strany zákazníka. Zákazník je povinný rezervačné číslo bezpečne si uchovať a mať ho v prípade potreby k dispozícii.

OFFLINE REZERVÁCIA

E-MAILOVÁ OFFLINE REZERVÁCIA

Pri e-mailovej offline rezervácii má zákazník možnosť kontaktovať prevádzkovateľa e-mailom na e-mailové adresy zverejnené na internetových stránkach prevádzkovateľa a jednotlivých hotelov za účelom získania cenovej ponuky pre ním vybrané služby.

V e-maile je zákazník povinný uviesť základné požiadavky na služby (hotel, počet osôb a vek detí, počet izieb, typ izby, termín – dátum príchodu a dátum odchodu, meno a priezvisko zákazníka, prípadné ďalšie požiadavky zákazníka). Po doručení e-mailového dopytu zákazníka, prevádzkovateľ buď kontaktuje zákazníka s požiadavkou na upresnenie ním zaslaných kritérií alebo doplnenie potrebných informácii, alebo v prípade komplexného dopytu zašle prevádzkovateľ zákazníkovi na e-mailovú adresu zákazníka, z ktorej bol prevádzkovateľovi doručený e-mailový dopyt na rezerváciu služieb, cenovú ponuku služieb vypracovanú podľa požiadaviek zákazníka zadaných v e-maile. Zákazníkovi je možné cenovú ponuku zaslať aj na inú e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom v e-mailovom dopyte. Pre vylúčenie pochybností platí, že ak nie je zákazníkom uvedená iná e-mailová adresa, je cenová ponuka zasielaná vždy výlučne na e-mailovú adresu, ktorej bol e-mailový dopyt doručený prevádzkovateľovi. Takto zákazníkom uskutočnená rezervácia je tzv. nezáväznou rezerváciou. Platnosť cenovej ponuky je 24 hodín od okamihu jej vytvorenia prevádzkovateľom a je cenovou ponukou nezáväznou, t.j. nepredstavuje právo zákazníka na ním vybrané služby (kapacitu) a cenu.

V prípade, že si zákazník z prevádzkovateľom zaslanej cenovej ponuky vyberie niektorú, v priebehu 24 hodín kontaktuje e-mailom prevádzkovateľa s potvrdením záujmu s uvedením konkrétnych údajov o pobyte a jeho podmienkach rezervovaných služieb (dátum príchodu a odchodu, vybraný hotel, typ izby, počet izieb a ich obsadenie, počet účastníkov a ich vek, stravovacie služby a pod.). Ak do momentu doručenia potvrdenia záujmu zo strany zákazníka prevádzkovateľovi dôjde k zániku možnosti rezervácie zákazníkom vybratých služieb (kapacita a podobne) alebo zmene ceny, zašle prevádzkovateľ zákazníkovi novú cenovú ponuku, a v prípade, že zákazník nemá o zmenu záujem, komunikácia medzi zákazníkom a prevádzkovateľom, ako aj dopyt a ponuka zanikajú, pričom zákazníkovi nevzniká právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu alebo náhradu škody. Ak medzitým došlo k úhrade zákazníkom vybraných služieb, vráti prevádzkovateľ zákazníkovi ním uhradenú sumu v lehote 14 dní odo dňa zániku dopytu a ponuky, a to bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet zákazníka, z ktorého realizoval platbu. V prípade, že zákazníkom vybraté služby a/alebo ich cena do okamihu doručenia potvrdenia záujmu zákazníka prevádzkovateľovi sú aktuálne a platné, alebo ak zákazník v prípade, že tieto sa zmenili, prejaví záujem aj o zmenené služby a/alebo cenu, zašle prevádzkovateľ zákazníkovi e-mailom dokument „informácia o predbežnej rezervácii a zálohovú faktúru“ obsahujúci údaje o zákazníkom vybraných službách, meno a priezvisko zákazníka, číslo rezervácie, dátum príchodu a odchodu, hotel, typ izby, počet hostí a ich vek, cenu pobytu, informáciu, čo je v cene pobytu zahrnuté, platobné podmienky, storno podmienky a podobne.

Dokument „zálohová faktúra“ je  podkladom pre realizáciu úhrady zákazníkom vybraných služieb, ktorý obsahuje informácie o lehote splatnosti, variabilnom symbole platby a spôsobe platby. V prípade neuvedenia správneho čísla variabilného symbolu (číslo rezervácie) nie je možné zo strany prevádzkovateľa platbu zákazníka priradiť, a preto sa takto  uskutočnená  platba  považuje  za  nezrealizovanú.  Lehota splatnosti zákazníkom vybraných služieb je spravidla 7 dní odo dňa vystavenia dokumentu „zálohová faktúra“ zákazníkovi. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo individuálne určiť inú lehotu splatnosti ako je uvedená v predchádzajúcej vete. V prípade neuhradenia ceny riadne a včas (v správnej výške s uvedením správneho variabilného symbolu a v lehote splatnosti), je predbežná rezervácia prevádzkovateľom zrušená a zákazníkovi právo na predbežnú rezerváciu zaniká a zákazníkovi je e-mailom zaslané vyrozumenie o zrušení predbežnej rezervácie, pričom zákazníkovi nevzniká právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu alebo náhradu škody.

Po úhrade zákazníkom vybraných služieb je zákazníkovi e-mailom zaslaný dokument „potvrdenie rezervácie“ s uvedením rezervačného čísla. V dokumente „potvrdenie rezervácie“ sú, okrem rezervačného čísla, uvedené základné informácie o pobyte a účastníkoch pobytu, rezervovaných a uhradených službách, informácie o hoteli, informácie (formou odkazu na príslušné internetové stránky) o VOP a storno podmienkach, a ďalšie doplňujúce informácie (check-in, check-out, možnosť ubytovania so zvieraťom, možnosti doplnkových služieb a pod.). Rezervačné číslo slúži ako potvrdenie rezervácie, ako kontaktný údaj pre realizáciu akýchkoľvek ďalších úkonov súvisiacich s rezerváciou zo strany zákazníka, vrátane uplatnenia si rezervácie pri príchode do ubytovacieho zariadenia. Zákazník je povinný rezervačné číslo bezpečne si uchovať a mať ho v prípade potreby k dispozícii.

Dokument „potvrdenie rezervácie“ je zasielaný zákazníkovi e-mailom na zákazníkom zadanú e-mailovú adresu pri uskutočňovaní offline rezervácie, a to bezodkladne po pripísaní peňažných prostriedkov za zákazníkom rezervované ubytovacie a s tým súvisiacie služby na bankový účet prevádzkovateľa.

TELEFONICKÁ OFFLINE REZERVÁCIA

Pri telefonickej offline rezervácii má zákazník možnosť kontaktovať prevádzkovateľa telefonicky na telefónnych číslach zverejnených na internetových stránkach prevádzkovateľa a jednotlivých hotelov a v časoch určených prevádzkovateľom a zverejnených na internetových stránkach prevádzkovateľa a jednotlivých hotelov, a to za účelom získania cenovej ponuky pre ním vybrané služby.

Telefonický rozhovor je pre účely kontroly a skvalitňovania služieb poskytovaných prevádzkovateľom zaznamenávaný.

Pre postup pri telefonickej offline rezervácii inak platia obdobné ustanovenia ako pre e-mailovú offline rezerváciu podľa týchto VOP.

V prípade, že zákazník nemá e-mailovú adresu, dohodne sa prevádzkovateľ so zákazníkom na spôsobe komunikácie a doručovania dokumentov individuálne.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE REZERVÁCIE

Uskutočňovaním rezervácie zákazník vyhlasuje a zodpovedá za to, že je osobou plnoletou (vek 18 a viac rokov) a spôsobilou na právne úkony, t.j. spôsobilou vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom vzniká okamihom, kedy je zákazníkovi zo strany prevádzkovateľa doručený dokument „potvrdenie rezervácie“.

Do okamihu doručenia dokumentu „potvrdenie rezervácie“ zákazníkovi nie je rezervácia zákazníka záväzná pre žiadnu zo strán (ani pre zákazníka, ani pre prevádzkovateľa) a zákazníkovi nevzniká právo na vyhradenie ním dopytovanej kapacity (hotel, typ izby, počet osôb, počet izieb atď.) ani právo na cenu služieb uvedenú v cenovej ponuke, t.j. ide o tzv. nezáväznú rezerváciu. Rezervácia sa stáva záväznou až okamihom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet prevádzkovateľa podľa týchto VOP a doručením dokumentu „potvrdenie rezervácie“. E-mailová správa sa považuje za doručenú o 9.00 v deň nasledujúci po jej odoslaní v prípade, ak v tejto lehote nepríde odosielajúcej strane správa o nemožnosti doručenia. V prípade, že zákazník neobdrží e-mailovú správu obsahujúcu dokument „potvrdenie rezervácie“ do 5 pracovných dní od úhrady ceny ním rezervovaných služieb, odporúča sa zákazníkovi kontaktovať rezervačné oddelenie prevádzkovateľa telefonicky alebo e-mailom.

Za deň úhrady rezervovaných služieb sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov v správnej (fakturovanej) výške na bankový účet spoločnosti Finerg International s.r.o..

V prípade rezervácie uskutočňovanej zákazníkom offline v termíne 7 a menej dní pred dňom príchodu je možné uskutočniť rezerváciu služieb výlučne, ak to kapacitné a prevádzkové možnosti prevádzkovateľa umožňujú. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na skrátenie lehoty splatnosti zákazníkom vybraných služieb, o ktorej prevádzkovateľ zákazníka informuje v dokumente „informácia o predbežnej rezervácii“.

Zákazník je povinný pri uskutočňovaní rezervácie uviesť presný počet osôb, ktoré majú byť účastníkmi ním rezervovaného pobytu, v prípade detí vo veku do 18 rokov aj ich vek. Rozhodujúcim okamihom pre určenie veku detí do 18 rokov je deň nástupu na pobyt. V prípade, že zákazník, ktorý uskutočňuje rezerváciu, nie je účastníkom pobytu, je povinný uviesť meno a priezvisko plnoletej osoby, e-mailovú adresu a telefónne číslo, v prospech ktorej bude rezervácia uskutočňovaná.

Prevádzkovateľ zákazníkovi garantuje po potvrdení rezervácie taký typ izby, ktorý je uvedený v dokumente „potvrdenie rezervácie“. V prípade vzniku prevádzkovej alebo kapacitnej potreby si prevádzkovateľ alebo hotel vyhradzuje právo poskytnúť zákazníkovi alebo účastníkom pobytu poskytnutie služieb v izbe rovnakého alebo porovnateľného štandardu ako bol typ izby uvedený v dokumente „potvrdenie rezervácie“ bez vzniku povinnosti zákazníka uhradiť doplatok ceny ubytovacích služieb.

V prípade požiadavky zákazníka na pridelenie konkrétnej izby v hoteli (napríklad konkrétne číslo izby, výhľad, poschodie, orientácia na svetovú stranu a pod.) v rámci jedného a toho istého typu izby, ako bol uvedený v dokumente „potvrdenie rezervácie“, prevádzkovateľ požiadavke vyhovie v prípade, ak to kapacitné a prevádzkové možnosti hotela umožňujú a výlučne po úhrade poplatku za rezerváciu konkrétnej izby vo výške 50% z ceny ubytovacích služieb za každú jednu noc (prenocovanie). V prípade neuhradenia poplatku alebo nezadania tejto požiadavky pri rezervácii, nie je možné zo strany prevádzkovateľa garantovať poskytnutie služieb v konkrétnej izbe. V takomto prípade nemá zákazník alebo účastník pobytu právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu alebo náhradu škody, ani právo na uplatnenie reklamácie z tohto dôvodu.

Postup a činnosť prevádzkovateľa vychádza z etických princípov a rešpektuje súkromie zákazníka. Rezervačné systémy prevádzkovateľa využívajú v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát a údajov, ktoré garantuje plnú bezpečnosť údajov poskytnutých pri uskutočňovaní rezervácie.

Platobné podmienky

Cenu za rezervované služby je zákazník povinný uhradiť v plnej výške (100%) pri uskutočňovaní rezervácie.

Forma úhrady závisí od zvoleného spôsobu rezervácie služieb zákazníkom (online alebo offline rezervácia). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozšíriť alebo obmedziť jednotlivé spôsoby platby pri rezervácii vo vzťahu k jednotlivým spôsobom rezervácie služieb (online alebo offline rezervácia), jednotlivým termínom alebo jednotlivým hotelom. O možnostiach formy úhrady je zákazník informovaný priamo na internetovej stránke, prostredníctvom ktorej uskutočňuje online rezerváciu (internetové stránky prevádzkovateľa), po vyplnení všetkých požadovaných údajov a pred úhradou ním rezervovaných služieb a potvrdení objednávky s povinnosťou platby, alebo je o tomto informovaný priamo pracovníkom prevádzkovateľa e-mailom alebo telefonicky pri offline rezervácii. Pri offline rezervácií je možná úhrada bezhotovostným bankovým prevodom alebo platbou prostredníctvom platobnej brány, pokiaľ prevádzkovateľ neurčí inak. Zákazník je povinný prevádzkovateľom určený spôsobom úhrady dodržať.

Bankové poplatky spojené s realizáciou úhrady ceny za zákazníkom rezervované služby znáša v plnom rozsahu zákazník.

Minimálna výška transakcie na platobnom termináli je 10€.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo možnosti obmedzenia alebo vylúčenia tzv. offline platby (platby bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet prevádzkovateľa) v prevádzkovateľom stanovených prípadoch, o ktorých bude zákazník informovaný pred potvrdením objednávky (rezervácie) s povinnosťou platby (napr. v prípade akciových pobytov, v prípade Last Minute pobytov, využitia Promokódu a pod.).

V cene za ubytovacie a s tým súvisiace služby je zahrnutá aj daň z pridanej hodnoty v zmysle príslušných právnych predpisov. Cena však nezahŕňa miestnu daň, ktorú je zákazník povinný uhradiť priamo v príslušnom ubytovacom zariadení podľa sadzieb miestnej dane platných v zmysle príslušných právnych predpisov v čase pobytu zákazníka v príslušnom ubytovacom zariadení. Vyúčtovanie služieb (daňový doklad) je zákazníkovi vydané v deň odchodu priamo na recepcii hotela. V prípade, že si zákazník želá vystavenie daňového dokladu vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a rezerváciu vykonáva online spôsobom, je povinný v online formulári v kroku „zhrnutie rezervácie“ zakliknúť políčko „vystaviť faktúru na firmu“ a súčasne zadá informáciu o krajine registrácie právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a obchodné meno alebo IČO právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. V prípade, že nie je možné načítať online všetky identifikačné údaje právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je povinný uviesť presné a správne fakturačné údaje právnickej osoby (napr. obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby – podnikateľa (napr. obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie) vyžadované v online formulári. Zmeny fakturačných údajov po tom, ako zákazník pri online rezervácii vykonal úhradu platobnou kartou, alebo zadal bankový platobný príkaz na úhradu, už nie sú možné! V prípade offline rezervácie je potrebné uviesť požiadavku na vystavenie daňového dokladu vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a presné a správne fakturačné údaje priamo pri uskutočňovaní rezervácie v e-maili adresovanom prevádzkovateľovi alebo telefonicky. Zmena fakturačných údajov v prípade offline rezervácie po vykonaní úhrady za pobyt už nie je možná.

Zmena rezervácie

Akékoľvek zmeny rezervácie (zmena termínu, zmena počtu osôb alebo vekových kategórii osôb, zmena rozsahu rezervovaných služieb – obmedzenie alebo rozšírenie a podobne) sú po potvrdení rezervácie možné výlučne v prípade, ak to prevádzkové a/alebo kapacitné možnosti spoločnost Finerg International s.r.o. umožňujú. Na zmeny rezervácie po potvrdení rezervácie nemá zákazník právny nárok.

Akékoľvek zmeny uskutočnenej rezervácie po potvrdení rezervácie je možné uskutočniť výlučne po uvedení rezervačného čísla zaslaného zákazníkovi v dokumente „potvrdenie rezervácie“. O zmenu rezervovaných ubytovacích a s tým súvisiacich služieb môže zákazník požiadať telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom rezervačného oddelenia prevádzkovateľa kontaktnými údajmi uvedenými v dokumente „potvrdenie rezervácie“. Pri žiadosti o zmenu potvrdenej rezervácie je zákazník vždy povinný uvádzať rezervačné číslo. Pokiaľ zákazník požaduje takú zmenu potvrdenej rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov na strane prevádzkovateľa vyhovieť, nevzniká prevádzkovateľovi povinnosť žiadosti zákazníka na zmenu potvrdenej rezervácie vyhovieť a prevádzkovateľ má právo žiadosť zákazníka odmietnuť, pričom zákazníkovi nevzniká právo na náhradu škody či akékoľvek iné finančné či nefinančné plnenie zo strany prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie a určenie oprávnenosti žiadosti zákazníka na zmenu potvrdenej rezervácie zo závažných dôvodov na strane zákazníka alebo osoby, ktorá má byť účastníkom pobytu (napr. úraz, závažná choroba, smrť a pod.), pričom pre účely posúdenia takejto žiadosti zákazníka, je zákazník povinný prevádzkovateľovi existenciu a trvanie závažných dôvodov preukázať (napr. potvrdením o hospitalizácii, lekárskou správou, úmrtným listom a pod.). Na poskytnutie zmeny alebo akejkoľvek finančnej či nefinančnej náhrady v týchto prípadoch nemá zákazník právny nárok.

ZMENA TERMÍNU

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie žiadosti zákazníka o zmenu termínu rezervovaných služieb, a to výlučne za podmienok stanovených prevádzkovateľom, o ktorých prevádzkovateľ informuje zákazníka po žiadosti zákazníka o zmenu termínu rezervovaných služieb a pred potvrdením zmeny termínu rezervovaných služieb na základe žiadosti zákazníka.

V prípade zmeny termínu potvrdenej rezervácie (rezervovaných služieb) majú pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok prednosť podmienky ustanovené prevádzkovateľom (najmä stornopodmienky), o ktorých prevádzkovateľ informuje zákazníka pred potvrdením zmeny termínu rezervovaných služieb.

Zmena termínu potvrdenej rezervácie je možná len v termíne do dňa vzniku nároku prevádzkovateľa na stornopoplatok v zmysle týchto obchodných podmienok a za predpokladu, že to kapacitné a prevádzkové možnosti prevádzkovateľa a hotela umožňujú. V takomto prípade sa ruší predtým vydané „potvrdenie rezervácie“ a zákazníkom uhradená cena za ním skôr rezervované služby sa považuje za úhradu (čiastočnú úhradu) zmenených rezervovaných služieb. V prípade, že v súvislosti s vyhovením žiadosti zákazníka o zmenu termínu rezervovaných služieb vznikne povinnosť zákazníka doplatiť cenu, je zákazník povinný rozdiel v cene služieb v zmenenom termíne oproti pôvodne rezervovanému termínu prevádzkovateľovi uhradiť bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet prevádzkovateľa a spôsobom určeným v dokumente zaslanom zákazníkovi e-mailom na ním zadanú e-mailovú adresu pri uskutočňovaní pôvodnej rezervácie. Až po úhrade doplatku zákazníkom je zákazníkovi zaslané nové „potvrdenie rezervácie“, a až týmto okamihom vzniká zákazníkovi právo na poskytnutie ním rezervovaných služieb v zmenenom termíne. V prípade, že v súvislosti s vyhovením žiadosti zákazníka o zmenu termínu rezervovaných služieb nedôjde k zvýšeniu zákazníkom pôvodnej uhradenej ceny, považuje sa predtým zákazníkom uhradená cena služieb za cenu služieb v zmenenom termíne. Zmena termínu rezervovaných služieb nie je po termíne vzniku nároku prevádzkovateľa na stornopoplatok v zmysle týchto obchodných podmienok možná.

ZMENA POČTU LÔŽOK, IZIEB, OSÔB  

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie žiadosti zákazníka o zmenu počtu rezervovaných lôžok, izieb alebo počtu osôb (účastníkov pobytu), prípadne zmenu osôb (zmena účastníka pobytu), a to výlučne za podmienok stanovených prevádzkovateľom, o ktorých prevádzkovateľ informuje zákazníka po žiadosti zákazníka o zmenu termínu rezervovaných služieb a pred potvrdením zmeny termínu rezervovaných služieb na základe žiadosti zákazníka. V prípade zmeny termínu potvrdenej rezervácie (rezervovaných služieb) majú pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok prednosť podmienky ustanovené prevádzkovateľom, o ktorých prevádzkovateľ informuje zákazníka pred potvrdením zmeny termínu rezervovaných služieb. Zmena potvrdenej rezervácie je možná len v termíne do dňa predchádzajúceho dňu príchodu za predpokladu, že to kapacitné a prevádzkové možnosti prevádzkovateľa a hotela umožňujú. Na takúto zmenu nemá zákazník právny nárok. V prípade, že v súvislosti s vyhovením žiadosti zákazníka o zmenu podľa tohto bodu VOP vznikne povinnosť zákazníka doplatiť cenu, je zákazník povinný rozdiel v cene služieb oproti pôvodnej cene prevádzkovateľovi uhradiť spôsobom určeným v dokumente zaslanom zákazníkovi e-mailom na ním zadanú e-mailovú adresu pri uskutočňovaní pôvodnej rezervácie. Až po úhrade doplatku zákazníkom je zákazníkovi zaslané „potvrdenie rezervácie“ so zmenou a až týmto okamihom vzniká zákazníkovi právo na poskytnutie ním rezervovaných služieb v zmenenom rozsahu. V prípade, že v súvislosti s vyhovením žiadosti zákazníka o zmenu rozsahu rezervovaných služieb nedôjde k zvýšeniu zákazníkom pôvodne uhradenej ceny, považuje sa predtým zákazníkom uhradená cena za cenu služieb v zmenenom rozsahu.

Zrušenie rezervácie

Okamihom uzatvorenia zmluvy na diaľku o poskytnutí služieb nie je zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ umožňuje zákazníkovi potvrdenú rezerváciu zrušiť (od okamihu vzniku zmluvného vzťahu podľa týchto VOP) z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, a to písomne na adresu sídla prevádzkovateľa uvedenú v týchto VOP, alebo elektronicky e-mailom oznámením o zrušení rezervácie zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú v dokumente „potvrdenie rezervácie“ s uvedením rezervačného čísla.

STORNO PODMIENKY

V prípade zrušenia rezervácie, vzniká prevádzkovateľovi okamihom zrušenia rezervácie zo strany zákazníka právo na úhradu storno poplatku nasledovne:

  • Storno podmienky TOP sezóna (vrátane Veľkej Noci, Vianoc, Silvestra) a First Moment: nevratná záloha (100 % z ceny objednaných služieb)
  • Storno podmienky ostatné sezóny:

v termíne do 35 dní pred nástupom na pobyt bez poplatku

v termíne od 34 do 21 dní 30 % z ceny objednaných služieb

v termíne od 20 do 7 dní 50 % z ceny objednaných služieb

v termíne 6 dní a menej 100 % z ceny objednaných služieb

Skorá rezervácia je rezervácia uskutočnená zákazníkom minimálne 7 dní pred dňom zvoleným zákazníkom ako deň príchodu za podmienok určených prevádzkovateľom pre tzv. Skorú rezerváciu. V prípade zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného zrušenia rezervácie platia storno podmienky uvedené v predošlom bode týchto VOP.

Pre uplatnenie storno poplatku a určenie jeho výšky je rozhodujúci deň príchodu na pobyt (deň nástupu na pobyt) uvedený v dokumente „potvrdenie rezervácie“.

V prípade zrušenia rezervácie alebo čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia zákazníka alebo účastníkov pobytu alebo niektorého z nich na pobyt zašle prevádzkovateľ zákazníkovi e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa zrušenia rezervácie alebo odo dňa čiastočného zrušenia rezervácie alebo v prípade nenastúpenia na pobyt odo dňa určeného ako deň príchodu. Zákazník rezerváciou ubytovacích a s tým súvisiacich služieb podľa týchto VOP súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený v prípade zrušenia rezervácie alebo čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt jednostranne započítať pohľadávku zákazníka na vrátenie zákazníkom uhradenej ceny rezervovaných ubytovacích a s tým súvisiacich služieb voči pohľadávke prevádzkovateľa na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP, a to vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky zákazníka a prevádzkovateľa v prospech zákazníka uhradí prevádzkovateľ zákazníkovi rovnakým spôsobom, ako bola realizovaná úhrada za rezervované ubytovacie a s tým súvisiace služby zákazníkom, podľa toho, akú formu realizácie úhrady si zákazník pri rezervácii pobytu zvolil, a to do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni zrušenia rezervácie alebo čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt. Bankové poplatky spojené s vrátením ceny znáša v plnom rozsahu zákazník. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie zrušenia rezervácie alebo čiastočného zrušenia rezervácie zo strany zákazníka v prípade vzniku závažných dôvodov na strane zákazníka alebo niektorého z účastníkov pobytu (napr.úraz,vážna,choroba,smrt,postihnutie živelnou pohromou a ) a zákazník je povinný prevádzkovateľovi existenciu a trvanie závažných dôvodov preukázať.

NENASTÚPENIE NA POBYT, NEVYUŽITIE REZERVOVANÝCH SLUŽIEB V CELOM ROZSAHU

V prípade nevyužitia rezervovaných služieb z akýchkoľvek dôvodov na strane zákazníka alebo osoby, ktorá má byť účastníkom pobytu, alebo bez uvedenia dôvodov (nenastúpenie na pobyt, predčasný odchod z pobytu, neskorší dátum nástupu na pobyt), nevzniká zákazníkovi právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu, náhradné plnenie alebo náhradu škody.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie a určenie oprávnenosti žiadosti zákazníka týkajúcej sa poskytnutia prípadnej náhrady za nenastúpenie na pobyt alebo nevyužitie rezervovaných služieb v celom rozsahu zo závažných dôvodov na strane zákazníka alebo osoby, ktorá má byť účastníkom pobytu (napr. úraz, závažná choroba, smrť a podobne), pričom pre účely posúdenia takejto žiadosti zákazníka, je zákazník povinný prevádzkovateľovi existenciu a trvanie závažných dôvodov preukázať (napr. potvrdením o hospitalizácii, lekárskou správou, úmrtným listom a ). Na poskytnutie náhrady v týchto prípadoch nemá zákazník právny nárok.

ZMENA ALEBO ZRUŠENIE REZERVÁCIE ZO STRANY PREVÁDZKOVATEĽA

V prípade, ak z dôvodov na strane prevádzkovateľa alebo hotela (prevádzkové dôvody, kapacitné dôvody a pod.) nie je možné zákazníkovi alebo účastníkom pobytu poskytnúť po potvrdení rezervácie rezervované služby vôbec alebo čiastočne, prevádzkovateľ zákazníka o tejto skutočnosti bezodkladne informuje e-mailom na zákazníkom zadanú e-mailovú adresu pri uskutočňovaní rezervácie alebo telefonicky, pričom mu súčasne v závislosti od kapacitných a prevádzkových možnosti prevádzkovateľa a hotelov prevádzkovaných prevádzkovateľom predloží návrh na využitie služieb v rovnakom ako zákazníkom rezervovanom termíne v inom hoteli prevádzkovanom prevádzkovateľom rovnakého alebo vyššieho štandardu, alebo v rovnakom hoteli v inom termíne, a to bez povinnosti zákazníka na úhradu doplatku za takto poskytnuté služby. V prípade, že zákazník túto ponuku prevádzkovateľa prijme, nemá právo na akúkoľvek ďalšiu finančnú či nefinančnú náhradu alebo náhradu škody.

V prípade, že zákazník ponuku prevádzkovateľa neprijme, rezervácia zákazníka sa ruší a prevádzkovateľ vráti zákazníkovi uhradenú cenu rezervovaných služieb rovnakým spôsobom, ako bola zákazníkom realizovaná úhrada za rezervované služby, podľa toho, akú formu realizácie úhrady si zákazník pri rezervácii pobytu zvolil, a to to do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni zrušenia rezervácie.

VYŠŠIA MOC

Prevádzkovateľovi nevzniká povinnosť poskytnúť zákazníkovi alebo účastníkom pobytu rezervované služby vôbec alebo v dojednanom rozsahu v prípade vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sú prekážky, ktoré nastali nezávisle na vôli prevádzkovateľa, ktoré bránia v splnení jeho povinností a nemožno rozumne predpokladať, že by prevádzkovateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, ani že by v čase vzniku zmluvného vzťahu mohol túto prekážku predvídať, t.j. prekážky vyššej moci (živelné pohromy, štrajky, vojnové konflikty, katastrofy, prerušenie dodávok atď.), ktoré nespadajú pod kontrolu prevádzkovateľa a ktoré znemožňujú alebo narušujú plnenie povinností prevádzkovateľa. V prípade vzniku okolnosti tzv. vyššej moci je prevádzkovateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať zákazníka aj s uvedením predpokladanej doby jej trvania. V takomto prípade sa prevádzkovateľ so zákazníkom dohodne na spôsobe riešenia vzniknutej situácie individuálne. Zákazník však nemá právo na náhradu akejkoľvek škody vzniknutej v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť.

Akciové pobyty

Prevádzkovateľ je oprávnený ponúkať akciové pobyty (Last Minute, First Minute, špeciálne pobytové balíky so skipassmi, cestovnými lístkami na lanové dráhy alebo do vodných parkov zahrnutými v cene a pod.). Počet izieb vyhradených pre akciové pobyty je obmedzený.

Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť zákazníkom adresne alebo neadresne tzv. promo kódy oprávňujúce zákazníkov na využívanie špeciálnych akcií prevádzkovateľa. V prípade, že zákazník bude mať záujem využiť tzv. promo kód, pri online rezervácii zadá na určené miesto tzv. promo kód, ktorý ho oprávňuje využiť špeciálnu akciu prevádzkovateľa, kde bude zároveň zákazník informovaný o dobe platnosti a podmienkach využitia tzv. promo kódu. Pokiaľ konkrétne podmienky promo kódu neustanovujú inak, je možné tzv. promo kód využiť len v prípade online rezervácie s realizáciou online platby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny alebo zrušenia tzv. promo kódu alebo podmienok jeho využitia či doby platnosti aj počas doby jeho platnosti. V prípade zmeny rezervácie pobytu s využitím tzv. promo kódu, nie je možné tzv. promo kód využiť v prípade, že sa zmena rezervácie týka zmeny termínu pobytu mimo dobu platnosti tzv. promo kódu. Na poskytnutie či využitie tzv. promo kódu nie je právny nárok.

Kombinovanie či kumulovanie zliav či akýchkoľvek akciových ponúk prevádzkovateľa nie je možné.

Pre akciové pobyty môžu platiť osobitné podmienky zrušenia rezervácie a storno podmienky stanovené Poskytovateľom. Osobitné podmienky, ktoré budú súčasťou ponuky akciového pobytu, majú prednosť pred odlišnou úpravou týchto VOP.

Reklamácie rezervačného procesu

Reklamačný poriadok obsiahnutý v týchto VOP sa vzťahuje výlučne na uplatňovanie nárokov z vád služieb poskytovaných prevádzkovateľom od momentu začatia online alebo offline rezervácie služieb zákazníkom do momentu nástupu zákazníka na pobyt v hoteli.

Poskytovanie služieb spoločnosťou Finerg International s.r.o. sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami  zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.   372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zákazník má právo na poskytnutie služieb v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne. Zákazník je povinný uplatniť nároky z vád služieb (reklamáciu) bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie, najneskôr však nasledujúci kalendárny deň, inak právo na reklamáciu zaniká. Zákazník má možnosť uplatniť nároky z vád služieb (reklamáciu) v elektronicky prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu recepcia@hotellesna.sk alebo písomne na adresu sídla spoločnosti Finerg International s.r.o.  v lehote ustanovenej v týchto VOP. V prípade písomne uplatnenej reklamácie sa lehota považuje za zachovanú, ak je písomná reklamácia doručená spoločnosti Finerg International s.r.o. prvý pracovný deň po vzniku práva zákazníka na uplatnenie reklamácie. V prípade vzniku práva zákazníka alebo účastníka pobytu na uplatnenie z nárokov vád služieb počas pobytu v hoteli prevádzkovanom spoločnosťou Finerg International s.r.o., je zákazník alebo účastník pobytu povinný uplatniť tento nárok najneskôr do skončenia pobytu (do dňa odchodu) priamo na recepcii príslušného hotela, inak právo na reklamáciu zaniká.

Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie uviesť rezervačné číslo. Spoločnosť Finerg International s.r.o.  je oprávnená si od zákazníka vyžiadať aj potvrdenie rezervácie. Spoločnosť Finerg International s.r.o.  po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Lehota na vybavenie reklamácie nepresiahne 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Pre účely vybavenia reklamácie je zákazník povinný oznámiť kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých bude vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie v prípade, že nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď po jej uplatnení. Zákazník je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť spoločnosti Finerg International s.r.o.  potrebnú súčinnosť vyžadovanú spoločnosťou Finerg International s.r.o.   pre riadne vybavenie reklamácie.

V prípade, že spoločnosť Finerg International s.r.o. uzná oprávnenosť reklamácie zákazníka, poskytne zákazníkovi náhradné plnenie (možnosť ubytovania v inej izbe rovnakého alebo vyššieho štandardu alebo v inom hoteli prevádzkovanom spoločnosťou Finerg International s.r.o.  v rovnakom alebo náhradnom termíne). V prípade, že zákazník s poskytnutím náhradného plnenia nesúhlasí alebo v prípade, že prevádzkové a/alebo kapacitné možnosti spoločnosti Finerg International s.r.o. neumožňujú vybavenie oprávnenej reklamácie spôsobom podľa predchádzajúcej vety, bude zákazníkovi pri oprávnenej reklamácií vrátená ním uhradená cena za rezervované služby, respektíve poskytnutá zľava zo zákazníkom uhradenej ceny za rezervované služby vo výške určenej spoločnosti Finerg International s.r.o..

Spoločnosť Finerg International s.r.o.  si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie každého prípadu reklamácie služieb a posúdenie oprávnenosti reklamácie a požiadaviek zákazníka.

Spoločnosť Finerg International s.r.o.  nezodpovedá za neposkytnutie služieb a/alebo nevyužitie služieb zákazníkom, či nemožnosť využiť zákazníkom rezervované a uhradené služby v plnom rozsahu z dôvodov vyššej moci. Za vyššiu moc sa považuje situácia, v dôsledku ktorej nie je možné plniť povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu (napr. prírodné katastrofy, trvalý nedostatok energie, ozbrojené konflikty, vojnový alebo výnimočný stav, vojna).

V prípade, ak zákazník - spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, nie je spokojný so spôsobom ktorým prevádzkovateľ ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva, má zákazník právo obrátiť sa na prevádzkovateľa ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak prevádzkovateľ na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, má zákazník právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom ako predávajúcim je a) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo b) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky), pričom zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov Finerg International s.r.o. a sú uverejnené na internetovej stránke www.hotellesna.sk a www.hotelforton.sk

Všeobecné informácie

Informácie poskytnuté zákazníkovi v dokumente „potvrdenie rezervácie“ sú pre zákazníka a účastníkov pobytu záväzné. Zákazník je povinný si všetky údaje v dokumente „potvrdenie rezervácie“ po jeho obdržaní riadne skontrolovať a v prípade nejasností, otázok alebo nezrovnalostí bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa za účelom riešenia vzniknutej situácie. Na neskoršie zistené nezrovnalosti, ktoré zákazník mal alebo mohol o obdržaní dokumentu „potvrdenie rezervácie“ zistiť, nie je možné prihliadnuť a nie sú dôvodom na uplatnenie reklamácie zo strany zákazníka alebo účastníkov pobytu.

Prevádzka jednotlivých ubytovacích zariadení je závislá od rozhodnutia prevádzkovateľa a informácie o aktuálnych ponukách produktov a služieb, prípadných obmedzeniach v prevádzke jednotlivých ubytovacích zariadení, o doplnkových službách (stravovanie, wellness), ako aj o ďalších službách poskytovaných prevádzkovateľom v mieste jednotlivých ubytovacích zariadení.

Zákazník a účastníci pobytu berú na vedomie, že čas check-in a čas check-out je určovaný individuálne každým ubytovacím zariadením v závislosti od jeho kapacitných a prevádzkových možností. Pokiaľ nie je v dokumente „potvrdenie rezervácie“ alebo následne prevádzkovateľom alebo ubytovacím zariadením zákazníkovi oznámené inak, je check-in možný v deň príchodu v zmysle rezervácie od 14.00 hod. a check-out je v deň odchodu v zmysle rezervácie do 10.00 hod.

V prípade osobitných požiadaviek (detská postieľka, neskorý check-in alebo check-out, skorý check-in alebo check-out, rezervácia doplnkových služieb (masáže, wellness procedúry a pod.), možnosť ubytovania so zvieraťom a podmienky ubytovania so zvieraťom, parkovacie služby a pod.) je zákazník povinný kontaktovať priamo recepciu ubytovacieho zariadenia, v ktorom si rezervoval ubytovacie a s tým súvisiace služby. Informácie o doplnkových službách a možnostiach v jednotlivých ubytovacích zariadeniach sú dostupné na internetových stránkach jednotlivých ubytovacích zariadení prevádzkovaných prevádzkovateľom, alebo sú zákazníkovi alebo účastníkom pobytu poskytované priamo cestou recepcie ubytovacieho zariadenia, v ktorom si zákazník rezervoval ubytovacie a s tým súvisiace služby alebo sú uvedené v sprievodných dokumentoch pri zaslaní dokumentu „potvrdenie rezervácie“ zákazníkovi. V záujme spokojnosti zákazníka alebo účastníkov pobytu, sa zákazníkovi vždy odporúča informovať sa o všetkých osobitných záležitosti pred príchodom do ubytovacieho zariadenia.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo určenia výšky ním poskytovanej zľavy z dôvodu veku zákazníka.

Zákazník ani účastníci pobytu nemajú právo na náhradu škody alebo akúkoľvek inú finančnú či nefinančnú náhradu z dôvodu, že z prevádzkových dôvodov na strane prevádzkovateľa alebo ubytovacieho zariadenia nebolo možné poskytnúť zákazníkovi alebo účastníkovi pobytu doplnkové služby v plnom rozsahu (napr. obmedzenie wellness centra, zvýšený hluk z dôvodu organizovania svadby alebo oslavy v priestoroch ubytovacieho zariadenia, výluka v prevádzke bazénov alebo sáun v prípade hotelov umiestnených vo alebo pri vodných parkoch apod.).Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia si vyhradzuje právo požadovať od zákazníka alebo účastníka pobytu zábezpeku formou predautorizácie na platobnej alebo kreditnej karte zákazníka alebo účastníka pobytu alebo inú formu finančnej zábezpeky, pričom označením zábezpeky na registračnom formulári alebo osobitnom formulári dáva zákazník alebo účastník pobytu súhlas na zábezpeku a jej použitie na účely úhrady zákazníkom alebo účastníkmi pobytu čerpaných neuhradených služieb (napr. konzumácia v minibaru, neuhradené služby a pod.) alebo náhrady škody spôsobenej zákazníkom alebo účastníkmi pobytu počas pobytu v ubytovacom zariadenína majetku prevádzkovateľa alebo hotela.

Záverečné ustanovenia

Tieto VOP, ako aj všetky právne vzťahy vznikajúce na ich základe a pri uskutočňovaní rezervácie podľa týchto VOP, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky právne vzťahy týmito VOP neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Akýkoľvek spor vyplývajúci z týchto VOP alebo právnych vzťahov na ich základe vzniknutých, vrátane sporu o výklad týchto VOP, v prípade, že sa medzi účastníkmi právneho vzťahu nedosiahne zmierne vyriešenie sporu, bude prináležať do právomoci slovenských súdov.

Pokiaľ niektoré z ustanovení týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 21.07.2022

Tieto VOP odo dňa nadobudnutia účinnosti nahrádzajú VOP platné do 21.07.2022

Tieto VOP sa vzťahujú na úpravu práv a povinností pri rezervácii ubytovacích a s tým súvisiacich služieb v ubytovacích zariadeniach prevádzkovaných spoločnosťou Finerg International s.r.o Ak ustanovenia obchodných podmienok týkajúce sa jednotlivých služieb poskytovaných spoločnosťou Finerg International s.r.o (ďalej len „osobitné obchodné podmienky“) obsahujú odlišnú úpravu ako tieto obchodné podmienky, sú rozhodujúce ustanovenia osobitných obchodných podmienok a ustanovenia osobitných obchodných podmienok majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. V otázkach neupravených osobitnými obchodnými podmienkami platia ustanovenia týchto VOP.

V Starej lesnej,  21.07.2022

Rezervujte si pobyt